MIKES karton

Obchodní podmínky

MIKES s.r.o. se sídlem Jelínkova 20/1, 721 00 Ostrava – Svinov, zapsaná u KS v Ostravě oddíl C, vložka 10208, IČ 48397041,

1 Úvodní ustanovení

1.1 Společnost MIKES s.r.o. se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále též jen „VOP“) označuje za „prodávajícího“ a smluvní partner se pro účely těchto VOP označuje jako „kupující“. Označení „prodávající“, „kupující“ nebo „smlouva“ se používá také v případě uzavírání smluv o dílo, rámcových smluv a ostatních smluv, kde MIKES s.r.o. vystupuje jako prodávající, zhotovitel nebo jinak označené postavení subjektu poskytujícího věcné nebo charakteristické plnění, přičemž ustanovení těchto VOP se v tomto vztahu použije přiměřeně.
1.2 Dodávky zboží, služby (dále také jen „zboží“), nabídky a jakákoliv jiná právně-obchodní jednání se uskutečňují výlučně na základě těchto VOP, není-li výslovně písemně sjednáno jinak. Tyto VOP platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy, a to i v případě, že nejsou znovu výslovně dohodnuty. V případě, že kupní smlouva není uzavřena písemnou formou, považují se tyto VOP za součást ústní formy uzavřené kupní smlouvy.
1.3 VOP se uplatní na veškeré obchodní dokumenty prodávajícího, tj. i na jeho nabídky, včetně jejich potvrzení pod.
1.4 Tyto VOP platí nejpozději při vzniku smlouvy, potvrzení objednávky či při dodání plnění z těchto činností.
1.5 Odchylky od těchto VOP jsou platné jen tehdy, pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny nebo upraveny smlouvou v písemné podobě.
1.6 Jakákoli ústní nebo písemné prohlášení, obchodní soutěže, tendry, záruky, jednání výslovně neuvedené či nezahrnuté ve smlouvě či VOP nebudou pro žádnou stranu závazné. Smluvní strany tímto prohlašují, že se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem a nemají v jejich právním styku přednost před ustanovením Občanského zákoníku, avšak se použijí v případě, že Občanský zákoník tuto situaci neřeší.
1.7 Tyto VOP se použijí na veškeré plnění pro právní subjekty, fyzické osoby i nepodnikající subjekty.

2 Nabídky, poptávky, objednávky, smlouvy

2.1 Nabídky prodávajícího, včetně rozměrů, výkresů, popisům, designům a ostatním parametrům jsou nezávazné, ledaže bylo výslovně písemně dohodnuto jinak.
2.2 Zboží musí svými technickými parametry a vlastnostmi odpovídat účelu uvedenému ve smlouvě (potvrzené objednávce) včetně zákonných technických norem pro tento druh výrobků.
2.3 Rozměry zboží jsou stanoveny v mm v následujícím pořadí: délka x šířka x výška. Jedná se o vnitřní rozměry. Rozměry se udávají v pořadí s uvedením šířky (po vlně) a délky (proti vlně). V případě strojních a hladkých lepenek může být upřesněn i směr vlákna papíru.
2.4 Za objednávku je prodávající oprávněn považovat jakkoliv projevenou vůli kupujícího, zejména písemně, faxem, mailem, ale také ústně.
2.5 Z objednávky musí být zřejmé vymezení druhu zboží, množství a termín jeho plnění.
2.6 Kupujícímu bude zboží dodáno s fakturou, kde daň z přidané hodnoty (DPH)bude účtována dle platných zákonů o dni z přidané hodnot pro Českou republika a zákonů EU.
2.7 Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy bude ve shodě mezi návrhem na uzavření smlouvy (objednávkou nebo poptávkou) a její bezvýhradnou akceptací. V případě změny se jedná o nový návrh na uzavření smlouvy. V případě, že nedojde ke shodě a zboží bude dodáno dle původního návrhu na uzavření smlouvy, bude považováno jako by se akceptace návrhu se od návrhu na uzavření smlouvy neodchylovala.
2.8 Potvrzení kupní smlouvy či objednávky provede kupující obvykle do tří pracovních dnů od doručení či novému protinávrhu smlouvy nebo objednávky.
2.9 Kupující je povinen předem písemně informovat prodávajícího o specifických požadavcích na zboží, které vyplývají z právních a jiných závazných předpisů o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.

3 Ceny

3.1 Cena zboží se sjednává jako cena smluvní. Kupní cena zboží je uváděna bez DPH. DPH se počítá dle sazby pro DPH platné v den dodávky, pokud není stanoveno jinak
3.2 Dohoda o ceně vzniká uzavřením smlouvy či objednávky s uvedením ceny za jednotku zboží až po jejím potvrzení prodávajícím. Místem konečného určení je sídlo kupujícího, pokud se ve smlouvě nesjednají jiné podmínky plnění. Ceny mohou být stanoveny včetně dopravy do sídla kupujícího nebo bez dopravy (vlastní odvoz kupujícího)
3.3 Rozhodným dnem pro platnost aktuální ceny je den potvrzení objednávky.
3.4 Kupující na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 a § 2620odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.
3.5 V případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného dopravce přechází nebezpečí škody na zboží předáním zboží tomuto veřejnému přepravci.
3.6 Kupující je povinen odebrat objednané množství nejpozději do 3 pracovních dnů po sjednaném termínu dodání. V případě, že kupující neodebere zboží do 30 dnů od sjednaného termínu dodání, je prodávající oprávněn účtovat za uskladnění zboží ve svém skladu skladné ve výši 50,- Kč za den a paletu uskladněného zboží, a to zpětně od sjednaného termínu dodání. Toto ujednání neplatí, byla-li s kupujícím uzavřena písemná dohoda o uskladnění zboží, zřízení konsignačního skladu na pojistné zásoby u vybraného zboží. Kupující je v tomto případě povinen v případě zrušení konsignačního skladu nebo vyřazení zboží z výroby všechny pojistné zásoby z tohoto skladu odebrat a zaplatit.

4 Platební podmínky

4.1 Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu v okamžiku dodání zboží kupujícímu. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím, a to připsáním částky na účet prodávajícího v termínu splatnosti uvedeném na faktuře.
4.2 V případě, že smlouva je uzavřena s novým kupujícím, tak je prodávající oprávněn požadovat zálohu na smluvní cenu až do výše 100%ceny, kteroužto je kupující povinen uhradit. Po dobu prodlení kupujícího s úhradou zálohy není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení se i prodlužuje termín dodání zboží. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou zálohy delší jak 15 dní, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
4.3 Prodávající je oprávněn vyžadovat v odůvodněných případech zajištění svých pohledávek vůči kupujícímu formou obvyklou pro obchodní styk, zejména bankovní záruku, akreditiv nebo směnku avalovanou směnečným rukojmím, přičemž tento požadavek bude uveden v písemně uzavřené smlouvě, nebo potvrzení objednávky.
4.4 Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od data vystavení, pokud není dohodnuto jinak.
4.5 Faktury budou splňovat náležitosti daňových dokladů. Pouze v případě, že faktura nebude v souladu s právními předpisy je kupující oprávněn fakturu vrátit a to do 5 pracovních dnů od jejího doručení kupujícímu. Lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové opravené faktury. V případě, že kupující vrátí fakturu po tomto termínu, tak nedochází ke změně původního termínu splatnosti faktury.
4.6 Úhrada se považuje za splněnou připsáním příslušné částky na účet prodávajícího, zaplacením v hotovosti nebo zaplacením zálohy.
4.7 V případě prodlení se zaplacením jakékoli splatné části ceny nebo jiného svého finančního závazku prodávající bude oprávněn požadovat po kupujícím a kupující bude povinen zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Prodávající bude oprávněn pozastavit plnění smlouvy, do té doby, než bude příslušná neuhrazená platba zaplacena. Kupující je v takovém případě povinen nahradit veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé prodávajícímu. V případě prodlení delším 30 dnů po lhůtě splatnosti bude prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýkoliv sankčních či jiných závazků ke kupujícímu.

5 Dodací podmínky, balení a přechod rizika

5.1 Dodání zboží se realizuje veřejnou přepravou, případně vlastním odvozem. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu, nebo jiném dodacím dokladu. V opačném případě není prodávající povinen zboží kupujícímu předat a doprava se považuje za zmařenou z důvodu na straně kupujícího a je k tíži kupujícího.
5.2 V případě realizace dodávky veřejnou přepravní službou je dodávka prodávajícího splněna předáním zboží prvnímu přepravci
5.3 V případě, že dojde ke zmaření dopravy ze strany kupujícího nebo přepravce, tak automaticky dochází ke změně dodací parity na EXW sídla prodávajícího INTERCOMS 2010. Kupující je povinen prodávajícímu uhradit marně vynaložené náklady na dopravu zboží, včetně škod vzniklých prodávajícímu. Zboží se považuje za dodané v okamžiku, kdy toto kupující nepřevezme či zmaří jeho předání.
5.4 V případě, že kupující nepřevezme, nebo neodebere dodávku ve sjednaném termínu, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% za každý započatý den z ceny neodebraného zboží. Tímto nejsou dotčeny ostatní nároky a sankce prodávajícího (materiál, grafika, výsekové nástroje atd.).
5.5 V případě neodebrání zboží delšího než 10 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení se nebude dotýkat nároků prodávajícího z tohoto porušení (smluvní pokuty a sankce).
5.6 Na dodací lhůty se vztahuje tolerance dodání +- 2 dny, není-li stanoveno písemně jinak. Termín dodání je stanoven ve prospěch prodávajícího, tj. plnění může nastat i před sjednaným termínem ve smlouvě či objednávce.
5.7 Způsob balení zboží vyplývá z jeho charakteru. Standardní balící materiál je lepenka, PVC fólie, vázací pásky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu balení. Kupující je povinen obaly zlikvidovat v souladu s legislativou a předpisy, přičemž kupující je v pozici původce.
5.8 V případě vratných obalů je kupující povinen tento obal vrátit do 30 dnů od převzetí zboží, jinak je povinen uhradit plnou cenu tohoto obalu prodávajícímu.
5.9 Vzhledem k povaze zboží je dodávka splněna i v případě množstevní odchylky +/- 5% maximálně však 1.000 ks.

6 Vzorky, výsekové a tiskové formy, grafické podklady

6.1 Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví a autorské právo na veškeré výsekové a tiskové formy, grafické podklady a vzorky, jakož i výkresovou dokumentaci a podobné podklady vztahující se k dodávanému zboží, pokud nebyly dodány nebo plně uhrazeny kupujícím.
6.2 Pokud nebyly výsekové nebo tiskové formy dodány kupujícím, uhradí tento prodávajícímu náklady na jejich zhotovení.
6.3 V případě, kdy byly k výrobě použity a kupujícím zaplaceny výrobní nástroje (výsekové, tiskové nástroje a štočky a litografie) je povinen prodávající tyto výrobní nástroje uskladnit po poslední výrobě ve lhůtě 12 měsíců bezplatně. V případě, že uplyne 12 měsíční lhůta, kdy nebyly nástroje použity je kupující povinen na vlastní náklady odvézt toto zboží. V případě, že kupující tak neučiní je prodávající oprávněn zlikvidovat toto zboží a vzniklé náklady vyfakturovat kupujícímu, bez povinnosti informovat o této skutečnosti kupujícího.

7 Vady a záruka za jakost

7.1 Zboží je dodáváno ve standardní kvalitě, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
7.2 Pro řešení vad a záruk za jakost obecně platí ustanovení občanského zákoníku. Vyskytne-li se u zboží či služby dodané prodávajícím vada, má kupující právo vadu u prodávajícího reklamovat.
7.3 Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací, skladováním, případně bylo-li zboží použito v rozporu jeho charakteristiky a poškozeno kupujícím nebo třetí osobou.
7.4 Zboží, které je vyrobeno z papírových materiálů jsou citlivé na podmínky skladování, zejména n teplotu a vlhkost. Při dodržení níže uvedených podmínek jsou garantovány optimální vlastnosti materiálů:

  • Skladování v uzavřených prostorách a teplotách od 10°C do 25°C
  • Ochrana před slunečním svitem
  • Vyvarujte se prudkým výkyvům teplot při skladování
  • Zboží aklimatizujte 2 až 5 dnů ve zpracovatelské hale a rozbalujte teprve před zpracováním
  • Optimální podmínky zpracování jsou 15 až 25°C a 55 až 65% relativní vlhkosti.
7.10 Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží či služby je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí, nebo prohlídce zboží po převzetí, jinak právo kupujícího z vad zaniká. V případě převzetí zboží od dopravce musí být vady zapsány do dodacího listu a potvrzeny dopravcem včetně pořízení fotodokumentace na korbě automobilu, jinak právo kupujícího z vad zaniká. Skryté vady je nutné reklamovat neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do 10 dnů od jejich zjištění. Vady musí být reklamovány kupujícím písemně a v reklamaci musí být uveden popis vady, výslovně určení objednávky či dodávky včetně paletových lístků prodávajícího, v rámci níž došlo k dodání reklamovaného zboží.
7.11 Není-li prodávajícím výslovně písemně poskytnuta záruční doba delší, činí záruční doba 6 měsíců, při dodržení bodu 7.4
7.12 Záruční doba začíná běžet od dodání zboží či služby kupujícímu (tj. smluvnímu partnerovi
7.13 Nároky kupujícího nad rámec výše uvedeného, zvláště nároky na náhradu škody včetně ušlého zisku nebo jiných majetkových škod kupujícího, jsou vyloučeny
7.14 V případě, že kupující je v prodlení s úhradou ceny, není prodávající povinen zahájit reklamační řízení a doba pro vyřízení reklamace počíná běžet až od data úhrady za celou dodávku. Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující není oprávněn pozdržet platbu jakékoli části ceny z důvodu vad zboží, nebo jiných tvrzených nároků kupujícího vůči prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo vadu posoudit na místě, v případě že mu toto nebude umožněno, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.

8 Ostatní ujednání

8.1 Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího na úhradu ceny plnění provést zápočet jakékoliv jeho případné pohledávky.
8.2 Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě smlouvy nabude kupující okamžikem zaplacení celé ceny. Smluvní strany berou na vědomí, že takováto výhrada vlastnického práva má účinky toliko mezi nimi.
8.3 Smluvní strany se dohodly, že veškerá úhrnná předvídatelná škoda (jak škoda přímá, tak i nepřímá, či škoda vzniklá zákazníkům kupujícího), jež může kupujícímu vzniknout při plnění smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností prodávajícího, může dosáhnout nejvýše smluvní ceny, a proto se smluvní strany dohodly, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za jakékoli škody, nesmí překročit 100% smluvní ceny bez DPH. Limitace škody sjednaná výše se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti prodávajícího.

9 Řešení sporů

9.1 Smluvní vztahy založené smlouvou se řídí českým právním řádem. Skutečnosti neupravené smlouvou ani těmito VOP se řídí zejména občanským zákoníkem
9.2 Smluvní strany se dále dohodly na mezinárodní pravomoci českých soudů, kdy smluvní strany se dohodly, že místně příslušný bude soud dle sídla prodávajícího
9.3 Jednotlivé verze těchto VOP publikuje prodávající na svých webových stránkách s uvedením jejich verze a data publikace. Reference na aktuální publikovanou verzi VOP bude považována za dostatečnou, srozumitelnou a určitou pro to, aby se příslušná aktuální verze těchto VOP aplikovala na předmětný smluvní vztah.
9.4 Prodávající je oprávněn kdykoli provést změny VOP, a to na svých webových stránkách. Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním VOP. Na již uzavřené smlouvy se nové znění VOP bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany písemnou formou souhlas.